ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Nhà hát lớn Hà Nội
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam